Transport i infrastruktura

Moni­to­ring dla trans­por­tu i infra­struk­tu­ry to nasza spe­cja­li­za­cja. W tym zakre­sie głów­nie korzy­sta­my z roz­wią­zań fir­my VIVOTEK.

Vivo­tek to wio­dą­cy pro­du­cent na glo­bal­nym ryn­ku roz­wią­zań bez­pie­czeń­stwa, eks­pert w dzie­dzi­nie zasto­so­wań trans­por­to­wych moni­to­rin­gu IP. Licz­ne biu­ra i bez­po­śred­ni przed­sta­wi­cie­le Vivo­tek na całym świe­cie oraz doświad­cze­ni lokal­ni part­ne­rzy, pozwa­la­ją na spe­cja­li­stycz­ne wspar­cie pro­jek­to­we i tech­nicz­ne dla inwe­sty­cji w bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej.

Vivo­tek pro­jek­tu­je i roz­wi­ja zaawan­so­wa­ne sys­te­my nad­zo­ru wizyj­ne­go w skład któ­rych wcho­dzą wyspe­cja­li­zo­wa­ne linie kamer do moni­to­rin­gu pokła­do­we­go, urzą­dze­nia sie­cio­we i nagry­wa­ją­ce, roz­wią­za­nia ana­li­tycz­ne, dedy­ko­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie.

Jeśli nasza ofer­ta Moni­to­ring dla Trans­por­tu jest dla Cie­bie cie­ka­wa, skon­tak­tuj się z nami.

Nasze rozwiązania znajdziesz w

Producenci korzystający z naszych produktów

Wyso­kiej jako­ści sys­tem moni­to­rin­gu wizyj­ne­go dla trans­por­tu jest nie­zbęd­nym ele­men­tem zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów w trans­por­cie publicz­nym.

Pokła­do­we sys­te­my nad­zo­ru wideo słu­żą wie­lu celom: samą obec­no­ścią znie­chę­ca­ją do popeł­nie­nia wykro­czeń, pozwa­la­ją na szyb­ką inter­wen­cję wła­ści­wych służb w razie zaist­nie­nia incy­den­tu, pozwa­la­ją na iden­ty­fi­ka­cję podej­rza­nych w toku śledz­twa.

Poza stan­dar­do­wy­mi zasto­so­wa­nia­mi, uła­twia­ją tak­że manew­ro­wa­nie pojaz­da­mi, pozwa­la­ją na ana­li­zę poto­ków pasa­żer­skich oraz komu­ni­ka­cję alar­mo­wą z wyko­rzy­sta­niem wideo.

Pro­wa­dzi­my pro­gra­my wspie­ra­ją­ce współ­pra­cę z fir­ma­mi inte­gra­cyj­ny­mi i insta­la­cyj­ny­mi. Z nami możesz two­rzyć pro­jek­ty dokład­nie dopa­so­wa­ne do zadań. Chęt­nie spo­tka­my się z Tobą aby zapre­zen­to­wać nasze roz­wią­za­nia.