Technologia IPELA Engine EX — krok naprzód dla wideo IP

Tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne EX TM  — krok naprzód dla wideo IP

W związ­ku z cią­głym, pręż­nym roz­wo­jem fir­my SUMA miło nam poin­for­mo­wać, że od lute­go 2013 r. zosta­li­śmy Auto­ry­zo­wa­nym Dys­try­bu­to­rem Sony. Urzą­dze­nia oraz opro­gra­mo­wa­nie Sony to ści­sła czo­łów­ka sek­to­ra secu­ri­ty, dla­te­go jeste­śmy pew­ni, że będą one  jed­nym z ulu­bio­nych pro­duk­tów pro­jek­tan­tów i inte­gra­to­rów.

Fir­ma Sony od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści, czy­li od 1946 r. nasta­wio­na jest na inno­wa­cyj­ność oraz poszu­ki­wa­nie coraz now­szych, lep­szych i zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych przy jed­no­cze­snej cią­głej dba­ło­ści o jakość, solid­ność wyko­na­nia i design. Trend ten widać zarów­no w gru­pie pro­duk­tów prze­zna­czo­nych dla klien­tów elek­tro­ni­ki kon­su­menc­kiej, jak i sprzę­tu pro­fe­sjo­nal­ne­go. Jako ofi­cjal­ny dys­try­bu­tor, SUMA ofe­ru­je pełen zakres pro­duk­tów moni­to­rin­gu wizyj­ne­go Sony, a tak­że pro­fe­sjo­na­le wspar­cie tech­nicz­ne. Dla naszych Klien­tów szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce powin­ny być roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne zapro­po­no­wa­ne przez Sony w kame­rach 6. gene­ra­cji, nie­spo­ty­ka­ne w kame­rach innych pro­du­cen­tów. Ofe­ro­wa­ne kom­pak­to­we oraz kopuł­ko­we mode­le prze­zna­czo­ne są do wewnętrz­nych i zewnętrz­nych wdro­żeń.  Wie­rzy­my, że spo­tka­ją się one z sze­ro­kim zain­te­re­so­wa­niem, gdyż w znacz­nym stop­niu popra­wia­ją funk­cjo­nal­ność i uży­tecz­ność kamer wyko­rzy­sty­wa­nych np. w moni­to­rin­gu miej­skim, skrzy­żo­wań, ulic, lot­nisk, skle­pów, ban­ków.

Abso­lut­ną nowo­ścią wpro­wa­dzo­ną przez Sony jest tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne, któ­ra sta­no­wi rdzeń kolej­nych gene­ra­cji kamer Sony, gwa­ran­tu­ją­ca wzrost ich wydaj­no­ści. To ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nie na pew­no zdo­bę­dzie sobie sze­ro­kie gro­no klien­tów, któ­rzy ocze­ku­ją pro­duk­tu naj­wyż­szej jako­ści, przy­sto­so­wa­ne­go przede wszyst­kim do zasto­so­wań w miej­scach sła­bo oświe­tlo­nych, ofe­ru­ją­ce­go obraz o zna­ko­mi­tych para­me­trach. Tech­no­lo­gię IPELA Engi­ne two­rzą:

  • View – DR (Visi­bi­li­ty Enhan­ced Wide Dyna­mic Ran­ge),
  • XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise Reduc­tion),
  • DEPA™ Advan­ced,
  • High Fra­me Rate.

Inno­wa­cyj­ną cechą jest View-DR ™ (Visi­bi­li­ty Enhan­ced Wide Dyna­mic Ran­ge)  naj­now­sza tech­no­lo­gia fir­my Sony, któ­ra pozwa­la two­rzyć obra­zy o bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki. View-DR sta­no­wi połą­cze­nie tech­no­lo­gii Wide – D, szyb­kie­go prze­twor­ni­ka Exmor™ CMOS dostar­cza­ją­ce­go do 120 kl./s oraz tech­no­lo­gii Visi­bi­li­ty Enhan­cer (VE) umoż­li­wia­ją­cej ste­ro­wa­nie kon­tra­stem każ­de­go pik­se­la nie­za­leż­nie. Przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii View-DR moni­to­ro­wa­ne  sce­ny są bar­dzo reali­stycz­ne i posia­da­ją naj­lep­sze para­me­try nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach oświe­tle­nio­wych np. prze­świe­tlo­ne oraz nie­do­świe­tlo­ne sce­ny. Jest to obec­nie naj­bar­dziej nowo­cze­sne roz­wią­za­nie tech­nicz­ne zwią­za­ne z obrób­ką obra­zu w kame­rach CCTV, z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne w ban­kach, na lot­ni­skach, czy do moni­to­rin­gu par­kin­gów.

Kolej­ną nowo­ścią zapro­po­no­wa­ną przez Sony w kame­rach 6. gene­ra­cji w zakre­sie popra­wy jako­ści obra­zu w trud­nych warun­kach widocz­no­ści jest XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise Reduc­tion). Roz­wią­za­nie to umoż­li­wia eli­mi­na­cję efek­tu roz­ma­za­nia dzię­ki reduk­cji szu­mów 2D i 3D. Pozwa­la to uzy­skać wyraź­ne obra­zy zarów­no dla obiek­tów rucho­mych, jak i nie­ru­cho­mych. Jest to nie­zwy­kle uży­tecz­ne szcze­gól­nie dla zewnętrz­ne­go moni­to­rin­gu np. par­kin­gów, ulic, itp. w nocy, gdy świa­tła jest mało. Funk­cja ta może być tak­że z powo­dze­niem wyko­rzy­sta­na w nad­zo­rze maga­zy­nów, sła­bo oświe­tlo­nych biur, kory­ta­rzy.

DEPA™ Advan­ced (Distri­bu­ted Enhan­ced Pro­ces­sing Archi­tec­tu­re) ofe­ru­je naj­wyż­szą jakość ana­li­zy obra­zu w celu wykry­wa­nia zmian w poło­że­niu wcze­śniej okre­ślo­nych obiek­tów. Dzię­ki DEPA Advan­ced moż­li­we jest auto­ma­tycz­ne wyzwa­la­nie alar­mów
i ostrze­żeń na pod­sta­wie reguł okre­ślo­nych przez użyt­kow­ni­ka, dzię­ki cze­mu cały sys­tem jest bar­dziej wydaj­ny i dokład­ny. Nowo­ścią jest detek­cja twa­rzy, czy­li moż­li­wość takie­go zapro­gra­mo­wa­nia alar­mu, że uru­cho­mi się on po poja­wie­niu się twarzy/człowieka
w obiek­ty­wie, a nie np. zwie­rzę­cia itp.

High Fra­me Rate – pozwa­la uzy­skać płyn­niej­sze obra­zy o wyso­kich para­me­trach
w roz­dziel­czo­ści Full HD. Jest to moż­li­we dzię­ki wyso­kiej pręd­ko­ści nagry­wa­nia do 60 kl./s, czy­li dwa razy więk­szej niż wyno­si stan­dard. Opcja ta dosko­na­le spraw­dzi się np. na skrzy­żo­wa­niach, ruchli­wych uli­cach, ale też w kasy­nach, skle­pach, dwor­cach, czy­li wszę­dzie tam gdzie wystę­pu­je duże natę­że­nie ruchu i jed­no­cze­śnie koniecz­ne jest uzy­ska­nie płyn­ne­go, dokład­ne­go obra­zu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *