Panasonic WV-SPW532L. Kamera, która nie boi się wyzwań

Model kame­ry Pana­so­nic WV-SPW532L może być wyko­rzy­sta­ny zarów­no do moni­to­rin­gu kame­ral­nych prze­strze­ni tj. bra­ma przy domu, fir­mie, jak i do ochro­ny dużych pomiesz­czeń o cha­rak­te­rze użyt­ko­wym — na przy­kład hali pro­duk­cyj­nych. Dobry sto­su­nek jako­ści do ceny spra­wia, że jest to jed­na z naj­chęt­niej wybie­ra­nych kamer prze­zna­czo­nych do użyt­ku wewnątrz i na zewnątrz.…

Czytaj więcej ...