Kolorowy świat nowej serii — kamery ip Vivotek

Przed­sta­wia­jąc nową serię 3 mega­pik­se­lo­wych kamer V-Pro z kom­pre­sją H.265, posił­ko­wa­li­śmy się kolo­ry­stycz­ną mapą Vivo­te­ka. Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Jak roz­po­znać je w boga­tej ofer­cie pro­du­cen­ta zanim się­gnie się po spe­cy­fi­ka­cję pro­duk­tu? Seria 9000 V-Pro obej­mu­je mię­dzy inny­mi czte­ry mode­le kamer 3 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią…

Czytaj więcej ...

Zaawansowana technologia w kamerze Sony SNC-VM600B

Kame­ra ip SONY SNC-VM600B to kopuł­ka ide­al­na do moni­to­ro­wa­nia miejsc, w któ­rych wie­le się dzie­je i potrze­bu­je­my wspar­cia ze stro­ny bar­dziej “inte­li­gent­nych” urzą­dzeń. Spraw­dzo­ny sprzęt SONY od lat pro­du­ku­je sprzęt naj­wyż­szej jako­ści, któ­ry speł­nia ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Model SNC-VM600B to kame­ra HD, któ­ra w roz­dziel­czo­ści 1280x1024 ofe­ru­je 30 kl/s, nie­za­leż­nie od tego czy…

Czytaj więcej ...

Recenzja kamery ip fisheye VIVOTEK FE8191

Przed­sta­wia­my wyjąt­ko­wą kame­rę! Dosłow­nie przed chwi­lą przy­je­cha­ła do nas spe­cjal­na pacz­ka, a w niej abso­lut­na nowość. Kame­ra typu FishEye VIVOTEK, model FE8191. Prak­tycz­ne i ele­ganc­kie pudeł­ko zawie­ra w środ­ku: kame­rę, instruk­cję, naklej­ki mon­ta­żo­we, pły­tę CD.…

Czytaj więcej ...

Nowe 12 MP kamery sieciowe ip fisheye

12 MP kame­ry sie­cio­we Waż­na infor­ma­cja dla miło­śni­ków kamer typu fisheye  a tak­że dla tych , któ­rzy jesz­cze nie odkry­li tego obsza­ru zami­ło­wa­nia. Roz­wój tech­no­lo­gii spra­wia, że nale­ży zadać sobie pyta­nie – czy nie war­to czę­ściej korzy­stać z dobro­dziejstw kamer hemis­fe­rycz­nych w miej­sce kla­sycz­nych.  VIVOTEK zapre­zen­to­wał na tar­gach Secu­tech kolej­ne dwa mode­le,  Ultra-Mega­­pi­k­se­­lo­­we kame­ry sie­cio­we…

Czytaj więcej ...

WDR w kamerach ip VIVOTEK — Jak to działa?

WDR (Wide Dyna­mic Ran­ge) to skrót, ozna­cza­ją­cy sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki. W naj­prost­szym tłu­ma­cze­niu, jest to róż­ni­ca mię­dzy naj­ciem­niej­szym, a naj­ja­śniej­szym punk­tem widocz­nym na obra­zie. Im więk­szy zakres, tym więk­sza tole­ran­cja takich miejsc.…

Czytaj więcej ...