SONY SNC-VM600B — promocja 7 dni!

Oka­zja tygo­dnia! Przez 7 dni kame­ra kopuł­ko­wa SONY SNC-VM600B w nie­by­wa­le niskiej cenie tyl­ko 790 zł brut­to! Czas trwa­nia pro­mo­cji od 28 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka 2018  lub do wyczer­pa­nia. Sie­cio­wa, wewnętrz­na  mini­ka­me­ra kopuł­ko­wa SNC-VM600B o roz­dziel­czo­ści obra­zu 1280 x 1024 pik­se­li. Dzię­ki zasto­so­wa­niu prze­twor­ni­ka CMOS Exmor zapew­nia wyż­szą czu­łość. Tech­no­lo­gia XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise…

Czytaj więcej ...