Tag Archives: VCA

VCA — Inteligentna Analiza Treści Wideo w kamerach fisheye Vivotek

Inteligentna Analiza Treści Wideo (VCA)w kame­rach fisheye Vivotek Zalety Deep‐Learning: Trzy analizy treści wideo (VCA): wykry­wa­nie naru­sze­nia strefy, detek­cji tłumu i prze­by­wa­nia w danej strefie Algorytm oparty na sztucz­nej inte­li­gen­cji “Deep‐Learning” Wiele reguł zdarzeń i łatwa kon­fi­gu­ra­cja VIVOTEK oferuje zestaw trzech bez­płat­nych funkcji ana­li­tycz­nych wideo w kame­rach typu fisheye do zasto­so­wań zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem, takich jak: naru­sze­nie strefy, prze­kro­cze­nie w linii…

Read more...