VIVOTEK VAST

Opro­gra­mo­wa­nie VAST to naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie Vivo­te­ka do cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia urzą­dze­nia­mi moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, obsłu­gu­ją­ce rów­nież kame­ry innych marek.…

Czytaj więcej ...