Analityka profesjonalna — AImetis

Zapra­sza­my na semi­na­rium pre­zen­tu­ją­ce roz­wią­za­nia Aime­tis w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i użyt­ko­wa­nia ana­li­ty­ki pro­fe­sjo­na­la­nej w sys­te­mach moni­to­rin­gu wie­do ip !…

Czytaj więcej ...

Dołącz do VIVOTEK — szkolenie 26 kwietnia KATOWICE

Szko­le­nie VIVOTEK — Zostań Part­ne­rem VIVOTEK Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip.…

Czytaj więcej ...

Dołącz do Partnerów Vivotek — 14 marca

Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty…

Czytaj więcej ...

Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK — Poznań

Już w paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my na kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK, tym razem w Pozna­niu. Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla firm inte­gra­cyj­nych, insta­la­cyj­nych i pro­jek­to­wych. Pod­czas szko­le­nia poznasz port­fo­lio pro­duk­tów a pod­czas warsz­ta­tów moż­li­wo­ści i spo­so­by kon­fi­gu­ra­cji pro­duk­tów. Po ukoń­czo­nym szko­le­niu każ­dy z uczest­ni­ków ma moż­li­wość uzy­ska­nia auto­ry­za­cji VIVOTEK i dołą­cze­nia do gro­na auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów VIVOTEK.…

Czytaj więcej ...

Certyfikacja Milestone już za nami!

Kolej­na Cer­ty­fi­ka­cja Mile­sto­ne już za nami! W dniach 22–24 czerw­ca 2015r. odby­ło się kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne fir­my Mile­sto­ne. Pod­czas szko­le­nia Part­ne­rzy mie­li oka­zję pogłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect® w wer­sjach Cor­po­ra­te i Expert.…

Czytaj więcej ...

Relacja — szkolenie Kraków

W dniu 11.03.15 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Kra­ko­wie kolej­ne szko­le­nie tech­nicz­ne z cyklu: „Bez­piecz­nie wpro­wa­dza­my w świat moni­to­ring IP”. Bar­dzo zale­ża­ło nam na tym, aby każ­dy z uczest­ni­ków miał dostęp do kamer i sam mógł spró­bo­wać zasto­so­wać oma­wia­ną teo­rię w prak­ty­ce, temu mia­ły wła­śnie słu­żyć prze­pro­wa­dzo­ne labo­ra­to­ria.…

Czytaj więcej ...

Szkolenie z produktów VIVOTEK — relacja

Szko­li­my, pre­zen­tu­je­my, poka­zu­je­my tren­dy i nie zwal­nia­my tem­pa. Tym razem na zapro­sze­nie nasze­go Part­ne­ra, fir­my ACTION S.A.przeprowadziliśmy pre­zen­ta­cję roz­wią­zań VIVOTEKA dla wybra­nych klien­tów tego zna­ne­go i cenio­ne­go dys­try­bu­to­ra IT w Pol­sce.…

Czytaj więcej ...

Pierwsze szkolenie techniczne VIVOTEK w 2015 roku za nami

Za nami kolej­na edy­cja warsz­ta­tów tech­nicz­nych dedy­ko­wa­nych pro­duk­tom Vivo­te­ka, któ­re tym razem odby­ły się w War­sza­wie. Tra­dy­cyj­nie już gro­no uczest­ni­ków było bar­dzo sze­ro­kie i zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem spe­cja­li­za­cji, co zaowo­co­wa­ło wie­lo­ma cie­ka­wy­mi dys­ku­sja­mi, wymia­na­mi doświad­czeń i kon­tak­tów. W tym dniu uczest­ni­kom spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­no nie tyl­ko moż­li­wo­ści tech­nicz­ne i kon­fi­gu­ra­cyj­ne oma­wia­nych urzą­dzeń, ale tak­że naj­now­sze pro­po­zy­cje…

Czytaj więcej ...