Displaying articles by tag: Smart Wall

Monitorowanie ruchu ulicznego z oprogramowaniami Milestone

Przez cały czas, miliony przemiesz­cza­jących się samochodów mogą spowo­dować kolizję drogową lub spowo­dować inne zagro­żenie bezpie­czeństwa. W związku z tym, monito­ro­wanie ruchu stało się niezbędne. Obecnie istotne jest aby szybko wykryć i wskazać lokali­zację zaist­niałego wypadku i lepiej określić, w jaki sposób odpowiednio zareagować na niego. Z pomocą przychodzi tutaj oprogra­mo­wanie Milestone i jego integracja z produktami stron trzecich. I tak, na przykład: rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych, wyznacza ramy dla służb drogowych i umożliwia reago­wanie na wystę­pujące zdarzenia, a następnie anali­zo­wanie wzorców ruchu w celu plano­wania infra­struktury drogowej. Charak­te­ry­styka branży — Siedziba główna z setkami lub tysiącami kamer, które są rozmiesz­czone w okolicy lub w mieście — Wsparcie dla regio­nalnych centrów monito­ro­wania ruchu z kamer wideo i przeka­zy­wanie infor­macji na temat warunków na drogach do lokalnych mediów Zagro­żenia związane z bezpie­czeń­stwem — Wypadki drogowe — Przekra­czanie dozwo­lonej prędkości —…

Read more...

6 polecanych dodatków do oprogramowania XProtect Milestone

W tej części zapre­zen­tujemy w skrócie produkty dodatkowe XProtect Milestone, które w szcegól­ności chcemy Wam polecić. Produkty dodatkowe to elementy i funkcje, które wzbogacają system o dodatkowe wartości, a przede wszystkim funkcjo­nal­ności. W celu spełnienia rosnących oczekiwań użytkow­ników,  Milestone opracował i rozwinął dodatki, biorąc pod uwagę rozwią­zania XProtect VMS i Milestone Husky. Na pewno dodatki do oprogra­mo­wania warto stosować, aby tworzyć niestan­dardowe rozwią­zania w zakresie nadzoru, a także brać pod uwagę konkretne potrzeby.  Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze więcej infor­macji o każdym z prezen­to­wanych poniżej dodatków, zapra­szamy do przejścia do szcze­gó­łowych artykułów. Polecane dodatki do oprogra­mo­wania XProtect Access XProtect   Access Zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem Na początek prezen­tujemy dodatek XProtect Access, który umożliwia zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem. Dzięki niemu użytkownik może zarządzać kamerami wideo i systemem kontroli dostępu za pomocą…

Read more...