Securex 2016

Dwu­dzie­sta pierw­sza edy­cja tar­gów zabez­pie­czeń jest oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia naj­cie­kaw­szych roz­wią­zań w bran­ży moni­to­rin­gu ip. Secu­rex to naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we tar­gi bran­ży zabez­pie­czeń w Euro­pie Środ­ko­wej.  Na naszym sto­isku będzie moż­na zapo­znać się z ofer­tą wio­dą­cych na ryn­ku pro­du­cen­tów marek Vivo­tek, Sony i Mile­sto­ne.…

Czytaj więcej ...