Zdalny podgląd — Aplikacja Qnapa d na urządzenia mobilne.

Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd do reje­stra­to­rów w dowol­nym miej­scu i cza­sie za pomo­cą urzą­dzeń z sys­te­mem Andro­id i iOS. Pozwa­la na zarzą­dza­nie kame­ra­mi IP, pod­gląd live-view, ste­ro­wa­nie PTZ, wysy­ła­nie powia­do­mień o zda­rze­niach, odtwa­rza­nie i wyszu­ki­wa­nie nagra­nych mate­ria­łów według daty i cza­su. Wśród funk­cji, któ­re ta apli­ka­cja ofe­ru­je,…

Czytaj więcej ...

rejestratory QNAP — nowa seria

reje­stra­to­ry QNAP QNAP® zapre­zen­to­wał serię reje­stra­to­rów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­ją­cych z  sys­te­mem Linux. 2-dys­­ko­­we reje­stra­to­ry VS-2200 Pro+ dostęp­ne są w obu­do­wie typu tower w 3 warian­tach, obsłu­gu­ją­cych 4, 8 lub 12 kana­łów. Przy moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z wie­lu cie­ka­wych funk­cji, urzą­dze­nie wyróż­nia się nie­wiel­ki­mi roz­mia­ra­mi oraz atrak­cyj­ną ceną. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla małych insta­la­cji w biu­rach,…

Czytaj więcej ...