Zarabianie kabla sieciowego

Wie­le osób pyta, jak przy­go­to­wać kabel sie­cio­wy. Poni­żej opi­sa­li­śmy w paru sło­wach jak „zaro­bić” koń­ców­kę kabla ether­net, tak aby kame­ra dzia­ła­ła popraw­nie. Ist­nie­ją róż­ne kate­go­rie skręt­ki — nas będzie inte­re­so­wa­ła kate­go­ria pią­ta [CAT 5], któ­ra jest w sta­nie zapew­nić trans­mi­sję do 100 Mbps.Jeże­li cho­dzi o mak­sy­mal­ną dłu­gość kabla to w zależ­no­ści od źró­dła jest to…

Czytaj więcej ...