Przetworniki kamer IP

Kame­ry mega­pik­se­lo­we, wyma­ga­ją z regu­ły dobrych warun­ków świetl­nych, żeby zapre­zen­to­wać naj­wyż­szą jakość. Nowy prze­twor­nik SONY Exmor[1] od fir­my SONY, w któ­ry VIVOTEK wypo­sa­żył kame­rę IP8151, świet­nie radzi sobie rów­nież przy sła­bym oświe­tle­niu.…

Czytaj więcej ...

Funkcjonalna i solidna EB600b

SNC-EB6000B to wewnętrz­na kame­ra dzia­ła­ją­ca w roz­dziel­czo­ści HD 1024p, z pręd­ko­ścią 30 kl./s. wypo­sa­żo­na w prze­twor­nik Exmor CMOS. Gwa­ran­tu­je wyso­kiej jako­ści obraz mają­cy sze­ro­ki wachlarz zasto­so­wań np.: w pomiesz­cze­niach ochro­ny i nad­zo­ru, w biu­rach, ban­kach, skle­pach czy w edu­ka­cji.…

Czytaj więcej ...

VIVOTEK FD8168 kamera sieciowa ip

Kame­ra posia­da prze­twor­nik 2 mega­pik­se­lo­wy o roz­dziel­czo­ści 1920x1080 oraz kom­pre­sję obra­zu w stan­dar­dach H.264/MJPEG/MPEG4, dzię­ki któ­rym znacz­nie redu­ku­je wiel­kość zapi­sy­wa­ne­go mate­ria­łu wideo.…

Czytaj więcej ...