Wspólne projektowanie

Słu­ży­my facho­wym doradz­twem przez cały cykl trwa­nia pro­jek­tu.  Przed nami wachlarz moż­li­wo­ści. Zaczy­na­jąc naszą wspól­ną pra­cę pro­jek­to­wą,  pierw­szym kro­kiem jest nada­nie jej indy­wi­du­al­ne­go tytu­łu. Zare­je­stro­wa­ny pro­jekt będzie z nami w całym pro­ce­sie inwe­sty­cji i będzie­my go odpo­wied­nio iden­ty­fi­ko­wać. W tak­cie wspól­nej pra­cy łączy­my potrze­by inwe­sto­ra, inte­gra­to­ra i pro­jek­tan­ta. W efek­cie inwe­sty­cja sta­je się nowo­cze­sna i dosko­na­le wpi­su­je się w ocze­ki­wa­nia i…

Czytaj więcej ...