Monitoring to coś więcej niż obserwacja — zliczanie i analityka

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, w tym zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, momen­tu prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cję ruchu, iden­ty­fi­ka­cję twa­rzy, kon­tro­lę prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si…

Czytaj więcej ...

Panasonic WV-SPW532L. Kamera, która nie boi się wyzwań

Model kame­ry Pana­so­nic WV-SPW532L może być wyko­rzy­sta­ny zarów­no do moni­to­rin­gu kame­ral­nych prze­strze­ni tj. bra­ma przy domu, fir­mie, jak i do ochro­ny dużych pomiesz­czeń o cha­rak­te­rze użyt­ko­wym — na przy­kład hali pro­duk­cyj­nych. Dobry sto­su­nek jako­ści do ceny spra­wia, że jest to jed­na z naj­chęt­niej wybie­ra­nych kamer prze­zna­czo­nych do użyt­ku wewnątrz i na zewnątrz.…

Czytaj więcej ...