Zaawansowana technologia w kamerze Sony SNC-VM600B

Kame­ra ip SONY SNC-VM600B to kopuł­ka ide­al­na do moni­to­ro­wa­nia miejsc, w któ­rych wie­le się dzie­je i potrze­bu­je­my wspar­cia ze stro­ny bar­dziej “inte­li­gent­nych” urzą­dzeń. Spraw­dzo­ny sprzęt SONY od lat pro­du­ku­je sprzęt naj­wyż­szej jako­ści, któ­ry speł­nia ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Model SNC-VM600B to kame­ra HD, któ­ra w roz­dziel­czo­ści 1280x1024 ofe­ru­je 30 kl/s, nie­za­leż­nie od tego czy…

Czytaj więcej ...

IPELA SONY nadzwyczajne funkcje

Tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne sta­no­wi rdzeń kolej­nych gene­ra­cji kamer Sony, gwa­ran­tu­ją­cy wzrost ich wydaj­no­ści. To ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nie pozwa­la na osią­gnię­cie naj­wyż­szej jako­ści, przy­sto­so­wa­nie przede wszyst­kim do zasto­so­wań w miej­scach sła­bo oświe­tlo­nych, obraz o zna­ko­mi­tych para­me­trach. Tech­no­lo­gię IPELA  Engi­ne two­rzą: View – DR (Visi­bi­li­ty Enhan­ced Wide Dyna­mic Ran­ge) — Tech­no­lo­gia fir­my Sony, któ­ra pozwa­la two­rzyć obra­zy o…

Czytaj więcej ...

Technologia IPELA Engine EX — krok naprzód dla wideo IP

Tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne EX TM  — krok naprzód dla wideo IP W związ­ku z cią­głym, pręż­nym roz­wo­jem fir­my SUMA miło nam poin­for­mo­wać, że od lute­go 2013 r. zosta­li­śmy Auto­ry­zo­wa­nym Dys­try­bu­to­rem Sony. Urzą­dze­nia oraz opro­gra­mo­wa­nie Sony to ści­sła czo­łów­ka sek­to­ra secu­ri­ty, dla­te­go jeste­śmy pew­ni, że będą one  jed­nym z ulu­bio­nych pro­duk­tów pro­jek­tan­tów i inte­gra­to­rów. Fir­ma Sony…

Czytaj więcej ...