Nowe oprogramowanie do monitoringu — Digiever

Opro­gra­mo­wa­nie do moni­to­rin­gu Fir­ma DIGIEVER zasto­so­wa­ła w swo­ich pro­duk­tach nowe funk­cje, takie jak: CMS oraz deko­der wideo, dzię­ki któ­rym zarów­no Digie­ver CMS oraz Digie­ver Video Wall deco­der  zwięk­szy­ły swo­ją wydaj­ność, pozwa­la­jąc na popra­wę bez­pie­czeń­stwa chro­nio­nych obiek­tów i ludzi. Digie­ver szcze­gól­ny nacisk poło­żył na zwięk­sze­nie funk­cjo­nal­no­ści CMS, tak aby straż­nik mógł w krót­szym cza­sie zare­ago­wać na…

Czytaj więcej ...

rejestratory QNAP — nowa seria

reje­stra­to­ry QNAP QNAP® zapre­zen­to­wał serię reje­stra­to­rów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­ją­cych z  sys­te­mem Linux. 2-dys­­ko­­we reje­stra­to­ry VS-2200 Pro+ dostęp­ne są w obu­do­wie typu tower w 3 warian­tach, obsłu­gu­ją­cych 4, 8 lub 12 kana­łów. Przy moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z wie­lu cie­ka­wych funk­cji, urzą­dze­nie wyróż­nia się nie­wiel­ki­mi roz­mia­ra­mi oraz atrak­cyj­ną ceną. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla małych insta­la­cji w biu­rach,…

Czytaj więcej ...

DIGIEVER CMS zarządzaj 1024 kamerami

W DIGIEVER CMS moż­na zarzą­dzać nawet 1024 kame­ra­mi, zaim­ple­men­to­wa­ny­mi w róż­nych pro­jek­tach. Przez sze­reg funk­cji takich jak: Came­ra Gro­up Mana­ge­ment, Stre­aming Mana­ge­ment, Dyna­mic E-map, Mul­ti-cha­n­nel Play­back oraz Smart Search, użyt­kow­ni­cy mają moż­li­wość łatwe­go zarzą­dza­nia even­ta­mi, budo­wa­nia śro­do­wi­ska moni­to­ring czy powią­zy­wa­nia wyda­rzeń z róż­nych kamer.…

Czytaj więcej ...