Displaying articles by tag: Ochrona sklepów

Skuteczny monitoring obiektów handlowych

Nieza­wodne zabez­pie­czenia wpływające na poprawę bezpie­czeństwa klientów i pracow­ników, a także skuteczny monitoring, w dzisiej­szych czasach są kluczowymi elementami infra­struktury każdego sklepu. Poza samą ochroną, wykorzy­stując nowoczesne kamery i oprogra­mo­wania, monito­rować można także różne inne parametry, jak na przykład natężenie ruchu w sklepie. W tym celu z pomocą przychodzą rozwią­zania Vivotek z szeregiem nowocze­snych techno­logii. Wejście/wyjście Wejście to najbar­dziej ruchliwa lokali­zacja sklepu, dlatego istotne jest aby uchwycić czysty obraz wszystkich osób wchodzących i wycho­dzących ze sklepu. Jednak należy pamiętać, że urządzenia umiesz­czone przy wejściach do sklepów często muszą radzić sobie z silnym nasło­necz­nieniem. Co więcej może to wpływać na zaciem­nianie lub obniżenie jakości obrazu wideo. WDR Pro Techno­logia szero­kiego zakresu dynamiki (WDR) zwiększa widoczność obrazu w warunkach o wysokim kontraście i poprawia identy­fi­kację obiektu. Inaczej mówiąc, kamera z funkcją WDR Pro jest w stanie wyraźnie…

Read more...