Obiektywy Fuji w ofercie Sumy

Obiek­ty­wy mar­ki FUJI to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie sys­te­mu moni­to­rin­gu z wyko­rzy­sta­niem kamer IP. W obszer­nej ofer­cie znaj­dzie­my pro­duk­ty  spraw­dza­ją­ce się w  zróż­ni­co­wa­nych, trud­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Pro­du­cent ofe­ru­je obiek­ty­wy sta­ło i zmien­no­ogni­sko­we, obiek­ty­wy typu fisheye, dosto­so­wa­ne do pra­cy w  try­bie dzie­n­no-noc­nym,  a tak­że moto­rzo­om do obser­wa­cji dale­kie­go zasię­gu.…

Czytaj więcej ...