Kamera ip panoramiczna CC8370

Moni­to­ring pano­ra­micz­ny zastą­pi kla­sycz­ną kame­rę IP? Obser­wu­jąc rosną­ce port­fo­lio kamer typu fisheye i kamer pano­ra­micz­nych z całą sta­now­czo­ścią – tak, może ją zastą­pić już teraz.…

Czytaj więcej ...