Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

Pro­fe­sjo­nal­ne kame­ry VIVOTEK do moni­to­rin­gu zakła­dów kar­nych i aresz­tów śled­czych VIVOTEK posia­da w swo­jej ofer­cie roz­wią­za­nia dosko­na­le spraw­dza­ją­ce się do moni­to­rin­gu miejsc, gdzie wyma­ga­ne jest wzmo­żo­ne bez­pie­czeń­stwo osób w nich prze­by­wa­ją­cych, a tak­że gdzie ist­nie­je ryzy­ko dewa­sta­cji zain­sta­lo­wa­ne­go sprzę­tu. To wszyst­ko spra­wia, że czę­sto wybie­ra­ne są przez zakła­dy kar­ne i aresz­ty śled­cze. Pro­fe­sjo­nal­ne kame­ry VIVOTEK

Czytaj więcej ...