Displaying articles by tag: monitoring ruchu

Monitorowanie ruchu ulicznego z oprogramowaniami Milestone

Przez cały czas, miliony przemiesz­cza­jących się samochodów mogą spowo­dować kolizję drogową lub spowo­dować inne zagro­żenie bezpie­czeństwa. W związku z tym, monito­ro­wanie ruchu stało się niezbędne. Obecnie istotne jest aby szybko wykryć i wskazać lokali­zację zaist­niałego wypadku i lepiej określić, w jaki sposób odpowiednio zareagować na niego. Z pomocą przychodzi tutaj oprogra­mo­wanie Milestone i jego integracja z produktami stron trzecich. I tak, na przykład: rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych, wyznacza ramy dla służb drogowych i umożliwia reago­wanie na wystę­pujące zdarzenia, a następnie anali­zo­wanie wzorców ruchu w celu plano­wania infra­struktury drogowej. Charak­te­ry­styka branży — Siedziba główna z setkami lub tysiącami kamer, które są rozmiesz­czone w okolicy lub w mieście — Wsparcie dla regio­nalnych centrów monito­ro­wania ruchu z kamer wideo i przeka­zy­wanie infor­macji na temat warunków na drogach do lokalnych mediów Zagro­żenia związane z bezpie­czeń­stwem — Wypadki drogowe — Przekra­czanie dozwo­lonej prędkości —…

Read more...