Monitoring w pojazdach szybkiego ruchu — Vivotek MD8531H

Moni­to­ring w pojaz­dach. Dba­łość o bez­pie­czeń­stwo w prze­strze­ni publicz­nej spra­wia, że wzra­sta zapo­trze­bo­wa­nie na moni­to­ring w środ­kach trans­por­tu. Urzą­dze­nia sto­so­wa­ne do takich celów muszą być wypo­sa­żo­ne w funk­cje umoż­li­wia­ją­ce pra­cę w spe­cy­ficz­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Szyb­ko zmie­nia­ją­ca się pogo­da, świa­tło czy pręd­kość prze­miesz­cza­nia się pojaz­du sta­wia­ją przed urzą­dze­niem moni­to­ru­ją­cym wyso­kie wyma­ga­nia.…

Czytaj więcej ...