Inteligentny Biznes — rozwiązanie sprzedażowe dzięki wykorzystaniu map ciepła Vivotek

Obec­nie fir­my coraz bar­dziej zorien­to­wa­ne są na potrze­by swo­ich klien­tów. Aby im spro­stać mają coraz wię­cej moż­li­wo­ści uła­twia­ją­cych pozy­ski­wa­nie i gro­ma­dze­nie danych na temat każ­de­go aspek­tu swo­jej dzia­łal­no­ści sprze­da­żo­wej,  a tak­że zacho­wań, przy­zwy­cza­jeń i wybo­rów doko­ny­wa­nych przez klien­tów. Mając tak potęż­ne narzę­dzia ana­li­tycz­ne, teraz już tyl­ko od firm zale­ży co zro­bią i jak wyko­rzy­sta­ją pozy­ska­ne…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl