Łap okazję do wyczerpania stanów magazynowych!

Urzą­dze­nia sie­cio­we VIVOTEK uła­twia­ją­ce insta­la­cję: EXTENDER POE VIVOTEK AP-FXC-0100 od 209 zł net­to idź do skle­pu EXTENDER POE VIVOTEK AP-FXC-0200 od 249 zł net­to idź do skle­pu INJECTOR VIVOTEK AP-GIC-010A-060 od 319 zł net­to idź do skle­pu POE iNJEC­TOR AW-iHH-0100 od 609 zł net­to idź do skle­pu mEDIA kON­WER­TER AW-iHS-0200 od 309 zł net­to idź…

Czytaj więcej ...

Wyprzedaż magazynowa

Wie­trzy­my nasze maga­zy­ny — ceny jesz­cze nigdy nie były tak niskie! Tym razem wyprze­da­je­my pro­duk­ty mar­ki Kore­nix – swit­che prze­my­sło­we i media­kon­wer­te­ry. Wyprze­daż trwa do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych. Szyb­kie zaku­py zro­bi­cie w naszym skle­pie  Vipos Uwa­ga: ceny są widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu do skle­pu. W mega niskich cenach znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi: Prze­my­sło­wy kon­wer­ter świa­tło­wo­do­wy, mul­ti­mo­do­wy Kore­nix…

Czytaj więcej ...

Switch przemysłowy — JetNet 5310G

Switch prze­my­sło­wy W dru­giej poło­wie 2015 roku  Kore­nix wpro­wa­dził do ofer­ty giga­bi­to­wy, zarzą­dzal­ny switch Jet­Net 5310G, któ­ry w szyb­ki spo­sób stał się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­le­piej sprze­da­ją­cych się urzą­dzeń. Switch prze­zna­czo­ny jest do mon­ta­żu na szy­nie DIN. Łączy w sobie aż 8 por­tów 10/100TX POE oraz dwa giga­bi­to­we por­ty RJ-45/SF. War­to zauwa­żyć, że wszyst­kie…

Czytaj więcej ...