Oszczędzanie pasma transmisji — Activity Adaptive Streaming w kamerach VIVOTEK

Kame­ry IP VIVOTEK wypo­sa­żo­ne są w nie­zwy­kle przy­dat­ną funk­cję o nazwie Acti­vi­ty Adap­ti­ve Stre­aming. Czym ona jest i co daje uzyt­kow­ni­ko­wi? Na czym pole­ga Acti­vi­ty Adap­ti­ve Stre­aming (AAS)? Funk­cja AAS dostęp­na jest we wszyst­kich obec­nie pro­du­ko­wa­nych kame­rach VIVOTEK i słu­ży do dyna­micz­ne­go przy­dzie­la­nia prze­pu­sto­wo­ści przy uży­ciu kon­fi­gu­ro­wal­nych kla­tek dosto­so­wa­nych do kon­kret­nych potrzeb. Na przy­kład pod­czas…

Czytaj więcej ...