Kompresja H.265 i dynamiczna kompresja– Nowa generacja IP CCTV

Kom­pre­sja H.265 Naj­now­szy stan­dard kom­pre­sji obra­zu, HEVC (ang. High Effi­cien­cy Video Coding), zna­ny bar­dziej pod ozna­cze­niem H.265, wkra­cza na rynek IP CCTV i do ofer­ty Vivo­tek. Domi­nu­ją­cy dotych­czas stan­dard, H.264, zosta­nie zastą­pio­ny przez bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go tech­no­lo­gicz­nie następ­cę, ofe­ru­ją­ce­go reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma śred­nio nawet o 50%.       H.265 stwo­rzo­no od pod­staw, inspi­ru­jąc się wcze­śniej­szy­mi zdo­by­cza­mi…

Czytaj więcej ...

Rodzaje kompresji

  O kom­pre­sji wideo słów kil­ka   W świe­cie cyfro­wych roz­wią­zań wideo IP coraz więk­szą rolę odgry­wa­ją stan­dar­dy kom­pre­sji obra­zu. Nowo­cze­sne kame­ry sie­cio­we są urzą­dze­nia­mi tech­no­lo­gicz­nie zaawan­so­wa­ny­mi. Obec­nie nie­mal każ­de urzą­dze­nie tego typu posia­da róż­ne opcje kom­pre­sji w locie (to zna­czy, że nagry­wa­ny stru­mień wideo, jest auto­ma­tycz­nie kom­pre­so­wa­ny przed wysła­niem do urzą­dze­nia reje­stru­ją­ce­go). Dzię­ki temu…

Czytaj więcej ...

VIVOTEK FD8168 kamera sieciowa ip

Kame­ra posia­da prze­twor­nik 2 mega­pik­se­lo­wy o roz­dziel­czo­ści 1920x1080 oraz kom­pre­sję obra­zu w stan­dar­dach H.264/MJPEG/MPEG4, dzię­ki któ­rym znacz­nie redu­ku­je wiel­kość zapi­sy­wa­ne­go mate­ria­łu wideo.…

Czytaj więcej ...

Dyskretny wideoserwer VS8100 VIVOTEK.

VS8100 to malut­ki, jed­no­ka­na­ło­wy wide­oser­wer H.264, umoż­li­wia­ją­cy migra­cję urzą­dze­niom ana­lo­go­wym do IP. Dzię­ki małe­mu roz­mia­ro­wi, urzą­dze­nie dosko­na­le nada­je się do małych insta­la­cji — takich jak dom, biu­ro, bank czy sklep. Urzą­dze­nie posia­da wbu­do­wa­ny port RS-485 i obsłu­gu­je więk­szość ryn­ko­wych kamer ana­lo­go­wych. {tab Opis} Kom­pre­sja H.264 sta­now­czo zmniej­sza roz­miar pli­ków, przez co nie wyma­ga dużej prze­pu­sto­wo­ści…

Czytaj więcej ...