Kamera ip SD9364-EHL — pierwsze testy

Tem­pe­ra­tu­ra nie sprzy­ja­ła (mróz), jed­nak posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, jak kame­ra pora­dzi sobie w takich warun­kach. Miej­sce wybra­ne do prze­pro­wa­dze­nia testów musia­ło być nie­oświe­tlo­ne.…

Czytaj więcej ...

szybkoobrotowa kamera IPSD8321E

VIVOTEK SD8321E to wyso­kiej jako­ści szyb­ko­obro­to­wa kame­ra IP prze­zna­czo­na do pro­fe­sjo­nal­nych zasto­so­wań. Ostat­nie sztu­ki w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach! szyb­ko­obro­to­wa kame­ra IP Kame­ra VIVOTEK SD8321E jest dzie­n­no-noc­na, to zna­czy posia­da wbu­do­wa­ny mecha­nicz­ny filtr pod­czer­wie­ni, umoż­li­wia­ją­cy współ­pra­cę z zewnętrz­ny­mi oświe­tla­cza­mi IR. Dzię­ki 18x zoo­mo­wi optycz­ne­mu umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne obser­wo­wa­nie obiek­tów nawet ze znacz­nej odle­gło­ści. Dzię­ki zasto­so­wa­niu funk­cji WDR

Czytaj więcej ...