SONY SNC-VM600B — promocja 7 dni!

Oka­zja tygo­dnia! Przez 7 dni kame­ra kopuł­ko­wa SONY SNC-VM600B w nie­by­wa­le niskiej cenie tyl­ko 790 zł brut­to! Czas trwa­nia pro­mo­cji od 28 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka 2018  lub do wyczer­pa­nia. Sie­cio­wa, wewnętrz­na  mini­ka­me­ra kopuł­ko­wa SNC-VM600B o roz­dziel­czo­ści obra­zu 1280 x 1024 pik­se­li. Dzię­ki zasto­so­wa­niu prze­twor­ni­ka CMOS Exmor zapew­nia wyż­szą czu­łość. Tech­no­lo­gia XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise…

Czytaj więcej ...

Nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC-HMX70 w 8 odsłonach.

W maju 2018 poja­wi się nowa kame­ra hemis­fe­rycz­na od SONY! Model SNC-HMX70 łączy to co naj­lep­sze — czy­li świet­ne para­me­try obra­zu oraz bar­dzo funk­cjo­nal­ny pakiet pod­sta­wo­wej ana­li­ty­ki wideo. 1. Wszyst­kie szcze­gó­ły na jed­nym obra­zie – bez tzw. mar­twych stref Kame­ra SNC-HMX70 dzię­ki eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia, jest w sta­nie objąć swo­im zasię­giem roz­le­gły obszar, zastę­pu­jąc…

Czytaj więcej ...

7 powodów dlaczego superczuła kamera sieciowa Sony SNC-VB770 widzi więcej w ciemności?

1. Wyraź­ny obraz w ciem­no­ści Model kame­ry Sony SNC-VB770 dostar­cza wyraź­ny obraz wideo nawet w warun­kach zupeł­nej ciem­no­ści, prze­kra­cza­ją­cej zdol­ność widze­nia ludz­kie­go oka,  a wszyst­ko przy nie­spo­ty­ka­nym pozio­mie mini­mal­ne­go oświe­tle­nia 0,004 luk­sa. Pod­czas gdy inne kame­ry nie są w sta­nie sku­tecz­nie moni­to­ro­wać oto­cze­nia, ze wzglę­du na nie­do­sta­tecz­ny poziom oświe­tle­nia.  Model SNC-VB770 dosko­na­le radzi sobie w przy­pad­ku…

Czytaj więcej ...