Promocja BLACK FRIDAY 45% rabatu na kamery panoramiczne

W koń­cu nad­szedł ten dzień 🙂 Od teraz do koń­ca week­en­du rabat na kame­ry pano­ra­micz­ne VIVOTEK aż 45%. Rabat na kame­ry pano­ra­micz­ne Start — od teraz Stop — ponie­dzia­łek 26.11.2018 godz. 10.00 lub wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych * Jak zamó­wić? Zadzwoń do nasze­go han­dlow­ca! tel. 32 757 98 55 Wyślij zamó­wie­nie e-mailem Zamów w naszym skle­pie…

Czytaj więcej ...

VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posia­da naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tę kamer pano­ra­micz­nych 180 °.  Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się…

Czytaj więcej ...

Panoramiczny widok i wysoka szczegółowość obrazu. Kamera wielosensorowa MS8391-EV Vivotek

Zasta­na­wiasz się, jak sku­tecz­nie moni­to­ro­wać teren kam­pu­su, lot­ni­ska, par­kin­gu, par­ku lub innych dużych prze­strze­ni? A może, jaka kame­ra spraw­dzi się w moni­to­rin­gu linii pro­duk­cyj­nych, hal fabrycz­nych, hut, kopal­ni i innych miejsc, w któ­rych panu­ją eks­tre­mal­nie wyso­kie lub niskie tem­pe­ra­tu­ry? Jak zaosz­czę­dzić czas przy mon­ta­żu, pod­nieść walo­ry este­tycz­ne, redu­ku­jąc licz­bę kabli, zaosz­czę­dzić na kup­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia?…

Czytaj więcej ...

Małe kamery — Małe jest piękne

Małe kame­ry. Małe kame­ry. W dba­ło­ści o bez­pie­czeń­stwo liczą się naj­wyż­sze stan­dar­dy tech­nicz­ne urzą­dzeń, ich funk­cjo­nal­ność i spo­sób adap­ta­cji do oto­cze­nia. Dobór odpo­wied­nich mode­li powi­nien być decy­zją opar­tą na wie­dzy tech­nicz­nej i wyobraź­ni prze­strzen­nej. W ten spo­sób kreu­je­my miej­sca pięk­ne, bez­piecz­ne i kom­for­to­we. Siłą desi­gnu jest funk­cjo­nal­ność i oczy­wi­stość roz­wią­zań, dla­te­go w tak małych, miesz­czą­cych się…

Czytaj więcej ...

Kamery panoramiczne — Panorama na świat

Kame­ry pano­ra­micz­ne i hemis­fe­rycz­ne Kame­ry hemis­fe­rycz­ne, zwa­ne tak­że kame­ra­mi pano­ra­micz­ny­mi lub kame­ra­mi typu ‘rybie oko’ (ang. fisheye), to pro­dukt nadal mało roz­po­zna­wal­ny na ryn­ku CCTV. Nowe zasto­so­wa­nia tego typu kamer są dowo­dem na to, że inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia może iść w parze z przy­stęp­ną i atrak­cyj­ną ceną. Począt­ki Począ­tek pano­ra­micz­nej rewo­lu­cji wią­że się z zasto­so­wa­niem w kame­rach…

Czytaj więcej ...