Panoramiczny widok i wysoka szczegółowość obrazu. Kamera wielosensorowa MS8391-EV Vivotek

Zasta­na­wiasz się, jak sku­tecz­nie moni­to­ro­wać teren kam­pu­su, lot­ni­ska, par­kin­gu, par­ku lub innych dużych prze­strze­ni? A może, jaka kame­ra spraw­dzi się w moni­to­rin­gu linii pro­duk­cyj­nych, hal fabrycz­nych, hut, kopal­ni i innych miejsc, w któ­rych panu­ją eks­tre­mal­nie wyso­kie lub niskie tem­pe­ra­tu­ry? Jak zaosz­czę­dzić czas przy mon­ta­żu, pod­nieść walo­ry este­tycz­ne, redu­ku­jąc licz­bę kabli, zaosz­czę­dzić na kup­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia?…

Czytaj więcej ...

Małe kamery — Małe jest piękne

Małe kame­ry. Małe kame­ry. W dba­ło­ści o bez­pie­czeń­stwo liczą się naj­wyż­sze stan­dar­dy tech­nicz­ne urzą­dzeń, ich funk­cjo­nal­ność i spo­sób adap­ta­cji do oto­cze­nia. Dobór odpo­wied­nich mode­li powi­nien być decy­zją opar­tą na wie­dzy tech­nicz­nej i wyobraź­ni prze­strzen­nej. W ten spo­sób kreu­je­my miej­sca pięk­ne, bez­piecz­ne i kom­for­to­we. Siłą desi­gnu jest funk­cjo­nal­ność i oczy­wi­stość roz­wią­zań, dla­te­go w tak małych, miesz­czą­cych się…

Czytaj więcej ...

Kamery panoramiczne — Panorama na świat

Kame­ry pano­ra­micz­ne i hemis­fe­rycz­ne Kame­ry hemis­fe­rycz­ne, zwa­ne tak­że kame­ra­mi pano­ra­micz­ny­mi lub kame­ra­mi typu ‘rybie oko’ (ang. fisheye), to pro­dukt nadal mało roz­po­zna­wal­ny na ryn­ku CCTV. Nowe zasto­so­wa­nia tego typu kamer są dowo­dem na to, że inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia może iść w parze z przy­stęp­ną i atrak­cyj­ną ceną. Począt­ki Począ­tek pano­ra­micz­nej rewo­lu­cji wią­że się z zasto­so­wa­niem w kame­rach…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl