Kamery do monitoringu — seria panoramiczna CC

Mode­le serii CC to kom­pak­to­wych roz­mia­rów pano­ra­micz­ne kame­ry, któ­re znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Znaj­dzie­my tutaj zarów­no kame­ry do mon­ta­żu wewnętrz­ne­go jak kame­ra CC8160 czy CC8160 ale rów­nież do mon­ta­żu zewnętrz­ne­go, model CC8370-HV i CC8371-HV. Kąt widze­nia kamer CC- Kame­ry dzię­ki pano­ra­micz­ne­mu wido­ko­wi (pozio­mo 180° / pio­no­wo 130° ) i regu­lo­wa­ne­mu kąto­wi nachy­le­nia 25°, pozwa­la­ją otrzy­mać sze­ro­ki…

Czytaj więcej ...

Kamery do monitoringu — seria 69

Seria kamer 69A fir­my VIVOTEK to naj­bar­dziej popu­lar­na gru­pa kamer do moni­to­rin­gu obiek­tów. Dzię­ki uży­ciu spraw­dzo­nych kom­po­nen­tów i nie­za­wod­nej kon­struk­cji, może­my liczyć na dosko­na­łej jako­ści obraz w całym cza­sie eks­plo­ata­cji sys­te­mu. Sys­tem wyko­rzy­stu­ją­cy te kame­ry zagwa­ran­tu­je bez­ob­słu­go­wy i bez­pro­ble­mo­wy moni­to­ring na wie­le lat.  Kame­ra IP IB8369A Model IB8369A to naj­bar­dziej popu­lar­na kame­ra zewnętrz­na typu bul­let.…

Czytaj więcej ...

SYSTEMY MONITORINGU WIDEO IP W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Miej­sca, w któ­rych dzie­ci codzien­nie spę­dza­ją czas na nauce i zaba­wie, mają roz­wi­jać ich oso­bo­wość i przy­go­to­wy­wać do doro­słe­go życia. Wycho­wa­nie to skom­pli­ko­wa­ny pro­ces, w któ­rym zna­czą­cą rolę odgry­wa­ją kon­tak­ty z rówie­śni­ka­mi i peda­go­ga­mi. Z punk­tu widze­nia rodzi­ca — o jako­ści przed­szko­la czy szko­ły decy­du­je —  wyso­ko kwa­li­fi­ko­wa­na kadra, pro­gram zajęć naucza­nia oraz bez­pie­czeń­stwo dziec­ka.…

Czytaj więcej ...

IP8166 Vivotek. Klasyczny box

Model IP8166 jest kame­rą typu box z 2 mega­pik­se­lo­wym prze­twor­ni­kiem CMOS oraz mecha­nicz­nym fil­trem IR, co czy­ni go kame­rą dzie­n­no-noc­ną. Urzą­dze­nie reje­stru­je obraz w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD z czę­sto­tli­wo­ścią 30 kla­tek na sekun­dę.…

Czytaj więcej ...

Monitoring to coś więcej niż obserwacja — zliczanie i analityka

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, w tym zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, momen­tu prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cję ruchu, iden­ty­fi­ka­cję twa­rzy, kon­tro­lę prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si…

Czytaj więcej ...

Panoramiczny widok i wysoka szczegółowość obrazu. Kamera wielosensorowa MS8391-EV Vivotek

Zasta­na­wiasz się, jak sku­tecz­nie moni­to­ro­wać teren kam­pu­su, lot­ni­ska, par­kin­gu, par­ku lub innych dużych prze­strze­ni? A może, jaka kame­ra spraw­dzi się w moni­to­rin­gu linii pro­duk­cyj­nych, hal fabrycz­nych, hut, kopal­ni i innych miejsc, w któ­rych panu­ją eks­tre­mal­nie wyso­kie lub niskie tem­pe­ra­tu­ry? Jak zaosz­czę­dzić czas przy mon­ta­żu, pod­nieść walo­ry este­tycz­ne, redu­ku­jąc licz­bę kabli, zaosz­czę­dzić na kup­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia?…

Czytaj więcej ...

Kolorowy świat nowej serii — kamery ip Vivotek

Przed­sta­wia­jąc nową serię 3 mega­pik­se­lo­wych kamer V-Pro z kom­pre­sją H.265, posił­ko­wa­li­śmy się kolo­ry­stycz­ną mapą Vivo­te­ka. Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Jak roz­po­znać je w boga­tej ofer­cie pro­du­cen­ta zanim się­gnie się po spe­cy­fi­ka­cję pro­duk­tu? Seria 9000 V-Pro obej­mu­je mię­dzy inny­mi czte­ry mode­le kamer 3 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią…

Czytaj więcej ...

Securex 2016

Dwu­dzie­sta pierw­sza edy­cja tar­gów zabez­pie­czeń jest oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia naj­cie­kaw­szych roz­wią­zań w bran­ży moni­to­rin­gu ip. Secu­rex to naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we tar­gi bran­ży zabez­pie­czeń w Euro­pie Środ­ko­wej.  Na naszym sto­isku będzie moż­na zapo­znać się z ofer­tą wio­dą­cych na ryn­ku pro­du­cen­tów marek Vivo­tek, Sony i Mile­sto­ne.…

Czytaj więcej ...

Kamera obrotowa z IRSD9364-EHL i nowoczesne technologie Vivoteka

Kame­ra obro­to­wa z IR. Kolej­ny arty­kuł przed­sta­wia klu­czo­we roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w urzą­dze­niach Vivo­te­ka, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne w jed­nym z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych tech­nicz­nie mode­li —  SD9364-EHL. Wybra­ne mate­ria­ły fil­mo­we ilu­stru­ją sku­tecz­ność dzia­łań poszcze­gól­nych funk­cji w kame­rach Vivo­te­ka: Sta­bi­li­za­cja obra­zu (EIS) jest szcze­gól­nie istot­ną funk­cją w kame­rach z dużym zoo­mem optycz­nym, gdzie nawet przy nie­wiel­kich…

Czytaj więcej ...