Displaying articles by tag: kamera wieloobiektywowa

MA9322-EHTV — multisensorowy model z 4 niezależnymi obiektywami

Widok dookólny 360° 4 obiektywy Całkowita rozdziel­czość 20 MP Odświe­żanie 30 kl/sek [przy 2688x1920] dla każdego przetwornika SNV (Supreme Night Visibility) monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia Jedno­kie­runkowe audio — wbudowany mikrofon i detekcja audio Wanda­lo­od­porna obudowa IK10 Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑30°C — +60°C Zdalne ustawianie ostrości Techno­logia kompresji H.265 Wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów Odporna na warunki atmos­fe­ryczne obudowa o klasie ochrony IP66 i wanda­lo­od­por­ności IK10 Bezpie­czeństwo Trend Micro INTELIGENTNE FUNKCJE Model MA9322-EHTV posiada tak zwane inteli­gentne funkcje, podno­szącą bezpie­czeństwo. Funkcja Tampering Detection,  powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poinfor­mować użytkownika o wszelkich incydentach,…

Read more...