VIVOTEK FD8133V — zewnętrzna wandaloodporna kopułka

VIVOTEK FD8133V — solid­na zewnętrz­na kopuł­ka z wan­da­lo­od­por­ną obu­do­wą kla­sy IK10 Zapy­taj o tę kame­rę han­dlow­ca w ofer­cie Mega Bonus! FD8133V jest nie­wiel­ką, zewnętrz­ną kame­rą kopu­ło­wą. Wypo­sa­żo­na zosta­ła w prze­twor­nik 1-mega­­pi­k­se­­lo­­wy, umoż­li­wia­ją­cy reje­stro­wa­nie obra­zu w roz­dziel­czo­ści 1280x800 przy pręd­ko­ści 30 kla­tek na sekun­dę. Kame­ra daje moż­li­wość wybo­ru aż 3 warian­tów kom­pre­sji (H.264, MPEG-4 oraz MJPEG)…

Czytaj więcej ...

Wyjątkowe możliwości rozdzielczości 4K w wydaniu Sony

Podą­ża­jąc za aktu­al­ny­mi tren­da­mi, kil­ka tygo­dni temu Sony zapre­zen­to­wa­ło pierw­szą w swo­jej ofer­cie sie­cio­wą kame­rę 4K, dedy­ko­wa­ną do wide­omo­ni­to­rin­gu o roz­dziel­czo­ści czte­ro­krot­nie więk­szej niż pro­duk­ty Full HD. Dosko­na­ła czu­łość oraz czy­tel­ność obra­zu pozy­cjo­nu­je ten model w bran­żo­wej czo­łów­ce i jed­no­znacz­nie pod­kre­śla jego przy­dat­ność w sys­te­mach wide­omo­ni­to­rin­gu o szcze­gól­nym zna­cze­niu. Kame­ra SNC-VM772R jest wypo­sa­żo­na w duży, wyko­na­ny w tech­no­lo­gii…

Czytaj więcej ...

Nowe 12 MP kamery sieciowe ip fisheye

12 MP kame­ry sie­cio­we Waż­na infor­ma­cja dla miło­śni­ków kamer typu fisheye  a tak­że dla tych , któ­rzy jesz­cze nie odkry­li tego obsza­ru zami­ło­wa­nia. Roz­wój tech­no­lo­gii spra­wia, że nale­ży zadać sobie pyta­nie – czy nie war­to czę­ściej korzy­stać z dobro­dziejstw kamer hemis­fe­rycz­nych w miej­sce kla­sycz­nych.  VIVOTEK zapre­zen­to­wał na tar­gach Secu­tech kolej­ne dwa mode­le,  Ultra-Mega­­pi­k­se­­lo­­we kame­ry sie­cio­we…

Czytaj więcej ...