Kamera obrotowa z IRSD9364-EHL i nowoczesne technologie Vivoteka

Kame­ra obro­to­wa z IR. Kolej­ny arty­kuł przed­sta­wia klu­czo­we roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w urzą­dze­niach Vivo­te­ka, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne w jed­nym z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych tech­nicz­nie mode­li —  SD9364-EHL. Wybra­ne mate­ria­ły fil­mo­we ilu­stru­ją sku­tecz­ność dzia­łań poszcze­gól­nych funk­cji w kame­rach Vivo­te­ka: Sta­bi­li­za­cja obra­zu (EIS) jest szcze­gól­nie istot­ną funk­cją w kame­rach z dużym zoo­mem optycz­nym, gdzie nawet przy nie­wiel­kich…

Czytaj więcej ...

Kompresja H.265 oraz Smart Stream IISD9364-EHL.

Vivo­tek jako pierw­szy zasto­so­wał w swo­ich urzą­dze­niach kom­pre­sja H.265, umoż­li­wia­jąc swo­im odbior­com wyko­rzy­sta­nie udo­god­nień naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii. Kodek H.265 pozwa­la uzy­skać więk­szą niż dotych­czas kom­pre­sję, a w połą­cze­niu z opra­co­wa­ną przez inży­nie­rów Vivo­te­ka funk­cją Smart Stre­am II — oszczęd­ność pasma i zaję­to­ści danych się­ga­ją­cą nawet  80%.…

Czytaj więcej ...