Kolorowy świat nowej serii — kamery ip Vivotek

Przed­sta­wia­jąc nową serię 3 mega­pik­se­lo­wych kamer V-Pro z kom­pre­sją H.265, posił­ko­wa­li­śmy się kolo­ry­stycz­ną mapą Vivo­te­ka. Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Jak roz­po­znać je w boga­tej ofer­cie pro­du­cen­ta zanim się­gnie się po spe­cy­fi­ka­cję pro­duk­tu? Seria 9000 V-Pro obej­mu­je mię­dzy inny­mi czte­ry mode­le kamer 3 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią…

Czytaj więcej ...

Odczytywanie rejestracji samochodowych

Odczy­ty­wa­nie reje­stra­cji . W odpo­wie­dzi na czę­ste pyta­nia doty­czą­ce odczy­ty­wa­nia reje­stra­cji samo­cho­do­wych przez kame­ry IP, posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić testy porów­naw­cze kamer zmien­no i sta­ło­ogni­sko­wych. Inte­re­so­wa­ło nas rów­nież, czy kame­ra 5MP jest w sta­nie zni­we­lo­wać brak regu­lo­wa­ne­go obiek­ty­wu. Do porów­na­nia uży­li­śmy mode­li:  IB8369, IB8382­-F3,  IP816A­HP,  IP9171HP.…

Czytaj więcej ...