Odczytywanie rejestracji samochodowych

Odczy­ty­wa­nie reje­stra­cji . W odpo­wie­dzi na czę­ste pyta­nia doty­czą­ce odczy­ty­wa­nia reje­stra­cji samo­cho­do­wych przez kame­ry IP, posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić testy porów­naw­cze kamer zmien­no i sta­ło­ogni­sko­wych. Inte­re­so­wa­ło nas rów­nież, czy kame­ra 5MP jest w sta­nie zni­we­lo­wać brak regu­lo­wa­ne­go obiek­ty­wu. Do porów­na­nia uży­li­śmy mode­li:  IB8369, IB8382­-F3,  IP816A­HP,  IP9171HP.…

Czytaj więcej ...