Kompatybilość czy Internet Rzeczy

Jeden z klien­tów zapy­tał nas, czy kame­ry VIVOTEK są obsłu­gi­wa­ne w opro­gra­mo­wa­niu Axxon. Tak, kame­ry VIVOTEK są obsłu­gi­wa­ne w sys­te­mach fir­my Axxon, jak i wie­lu innych wio­dą­cych pro­du­cen­tów. Praw­dę mówiąc, sto­so­wa­nie roz­wią­zań wio­dą­cych pro­du­cen­tów otwie­ra wie­le moż­li­wo­ści dla samych użyt­kow­ni­ków. Sys­te­my moni­to­rin­gu już są „mobil­ne” i moż­na “podej­rzeć” wła­sne miesz­ka­nie przez tele­fon, tablet, lap­top.  Roz­wią­za­nia…

Czytaj więcej ...