IB8367A — wyższa jakość obrazu

Kame­ra typu bul­let IB8367A jest następ­cą nie­zwy­kle popu­lar­ne­go mode­lu IB8367 Vivo­tek. Nowe urzą­dze­nie zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz, a dzię­ki zwar­tej obu­do­wie o kla­sie szczel­no­ści IP66 i wytrzy­ma­ło­ści IK10 nada­je się do wie­lu zasto­so­wań zewnętrz­nych.…

Czytaj więcej ...