Milestone Husky M10 – funkcjonalność i elegancja

Mile­sto­ne Husky M10 to nowo­cze­sny NVR o naj­wyż­szych walo­rach este­tycz­nych i użyt­ko­wych z fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­nym  i skon­fi­gu­ro­wa­nym VMS XPro­tect Mile­sto­ne. Jest to roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne do małych sys­te­mów tele­wi­zji dozo­ro­wej, zbu­do­wa­nych z mak­sy­mal­nie 8 kamer.…

Czytaj więcej ...

Nowa aplikacja mobilna firmy Milestone

Teraz użyt­kow­ni­cy mają dostęp do apli­ka­cji mobil­nej z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie, mogą dzię­ki niej oprócz obra­zu na żywo, zoba­czyć play­back oraz wyeks­por­to­wać wideo. Apli­ka­cja jest dostęp­na w 27 języ­kach, dzia­ła z wszyst­ki­mi plat­for­ma­mi XPro­tect® oraz urzą­dze­nia­mi Mile­sto­ne Husky™ i plat­for­mą Mile­sto­ne Arcus™. Apli­ka­cję moż­na pobrać za dar­mo z Google Play, App Sto­re oraz Win­dows…

Czytaj więcej ...