Kamery panoramiczne — Panorama na świat

Kame­ry pano­ra­micz­ne i hemis­fe­rycz­ne Kame­ry hemis­fe­rycz­ne, zwa­ne tak­że kame­ra­mi pano­ra­micz­ny­mi lub kame­ra­mi typu ‘rybie oko’ (ang. fisheye), to pro­dukt nadal mało roz­po­zna­wal­ny na ryn­ku CCTV. Nowe zasto­so­wa­nia tego typu kamer są dowo­dem na to, że inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia może iść w parze z przy­stęp­ną i atrak­cyj­ną ceną. Począt­ki Począ­tek pano­ra­micz­nej rewo­lu­cji wią­że się z zasto­so­wa­niem w kame­rach…

Czytaj więcej ...

Recenzja kamery ip fisheye VIVOTEK FE8191

Przed­sta­wia­my wyjąt­ko­wą kame­rę! Dosłow­nie przed chwi­lą przy­je­cha­ła do nas spe­cjal­na pacz­ka, a w niej abso­lut­na nowość. Kame­ra typu FishEye VIVOTEK, model FE8191. Prak­tycz­ne i ele­ganc­kie pudeł­ko zawie­ra w środ­ku: kame­rę, instruk­cję, naklej­ki mon­ta­żo­we, pły­tę CD.…

Czytaj więcej ...

Kamera ip panoramiczna CC8370

Moni­to­ring pano­ra­micz­ny zastą­pi kla­sycz­ną kame­rę IP? Obser­wu­jąc rosną­ce port­fo­lio kamer typu fisheye i kamer pano­ra­micz­nych z całą sta­now­czo­ścią – tak, może ją zastą­pić już teraz.…

Czytaj więcej ...

Nowe 12 MP kamery sieciowe ip fisheye

12 MP kame­ry sie­cio­we Waż­na infor­ma­cja dla miło­śni­ków kamer typu fisheye  a tak­że dla tych , któ­rzy jesz­cze nie odkry­li tego obsza­ru zami­ło­wa­nia. Roz­wój tech­no­lo­gii spra­wia, że nale­ży zadać sobie pyta­nie – czy nie war­to czę­ściej korzy­stać z dobro­dziejstw kamer hemis­fe­rycz­nych w miej­sce kla­sycz­nych.  VIVOTEK zapre­zen­to­wał na tar­gach Secu­tech kolej­ne dwa mode­le,  Ultra-Mega­­pi­k­se­­lo­­we kame­ry sie­cio­we…

Czytaj więcej ...

Panoramic PTZ — kamera obrotowa PTZ sprzężona z kamerą ip fisheye

Zin­te­gro­wa­na kame­ra fiheye z kame­rą szyb­ko­obro­to­wą. Pano­ra­mic PTZ to prze­ło­mo­wa, nowa tech­no­lo­gia zapro­jek­to­wa­na przez inży­nie­rów VIVOTEK, pozwa­la­ją­ca na szcze­gó­ło­wy moni­to­ring dużych obsza­rów. Jest to tech­no­lo­gia łączą­ca funk­cjo­nal­ność kamer hemis­fe­rycz­nych 360° z kame­ra­mi szyb­ko­obro­to­wy­mi, pozwa­la­ją­ca jed­no­cze­śnie moni­to­ro­wać peł­ny obszar za pomo­cą kame­ry typu „fisheye” oraz sku­piać się na deta­lach wystę­pu­ją­cych w ramach tego obsza­ru przy pomo­cy…

Czytaj więcej ...

Oświetlacz IR w kamerach IP VIVOTEK

Dzię­ki sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia i moż­li­wo­ści pod­glą­du dużych prze­strze­ni przy wyko­rzy­sta­niu poje­dyn­cze­go urzą­dze­nia, kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ły się w ostat­nim cza­sie bar­dzo popu­lar­ne. Pozwa­la to na spo­re oszczęd­no­ści dla klien­ta koń­co­we­go i duży kom­fort tech­no­lo­gicz­ny. VIVOTEK wpro­wa­dza dwa nowe tren­dy do swo­ich kamer hemis­fe­rycz­nych. Oświe­tlacz IR w kame­rach IP Pierw­szym jest inno­wa­cyj­ny doświe­tlacz IR, pozwa­la­ją­cy na obser­wa­cję…

Czytaj więcej ...

Kamery ip fisheye

Kame­ry wypo­sa­żo­ne w obiek­tyw typu „fisheye”, moż­na spo­tkać na ryn­ku roz­wią­zań wideo IP w Pol­sce już od dłuż­sze­go cza­su. Nasu­wa się pyta­nie, dla­cze­go dopie­ro teraz zysku­ją uzna­nie insta­la­to­rów, spe­cja­li­stów oraz użyt­kow­ni­ków? Odpo­wiedź kry­je się w para­me­trach, a co za tym idzie moż­li­wo­ściach jakie użyt­kow­ni­ko­wi dają obec­ne mode­le kamer tego typu, w porów­na­niu do pierw­szych, któ­re…

Czytaj więcej ...