Podgląd na kilku monitorach — DIGIEVER.

Myśląc o sku­tecz­nym moni­to­rin­gu, czę­sto spo­ty­ka­my się z dyle­ma­tem, jakie roz­wią­za­nie wybrać do pod­glą­du na żywo za pomo­cą  kil­ku moni­to­rów. Zapre­zen­tu­je­my kil­ka moż­li­wych roz­wią­zań na przy­kła­dzie pro­duk­tów Digie­ver.…

Czytaj więcej ...

Nowe oprogramowanie do monitoringu — Digiever

Opro­gra­mo­wa­nie do moni­to­rin­gu Fir­ma DIGIEVER zasto­so­wa­ła w swo­ich pro­duk­tach nowe funk­cje, takie jak: CMS oraz deko­der wideo, dzię­ki któ­rym zarów­no Digie­ver CMS oraz Digie­ver Video Wall deco­der  zwięk­szy­ły swo­ją wydaj­ność, pozwa­la­jąc na popra­wę bez­pie­czeń­stwa chro­nio­nych obiek­tów i ludzi. Digie­ver szcze­gól­ny nacisk poło­żył na zwięk­sze­nie funk­cjo­nal­no­ści CMS, tak aby straż­nik mógł w krót­szym cza­sie zare­ago­wać na…

Czytaj więcej ...