Zacznij żyć mądrze… z Sigma Casa

Miło nam poin­for­mo­wać, że pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z pro­du­cen­tem Sig­ma CASA, dzię­ki cze­mu jako SUMA wcho­dzi­my w sek­tor Smart Home. Sig­ma Casa to  sys­tem kre­atyw­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, któ­re pro­du­ku­je taj­wań­ska fir­ma Dexa­tek.   Inte­li­gent­ne i bar­dzo łatwe w obsłu­dze urzą­dze­nia sta­ją się  naszy­mi asy­sten­ta­mi w życiu codzien­nym i poma­ga­ją nam utrzy­mać poczu­cie kom­for­tu, bez­pie­czeń­stwa i oszczę­dzać…

Czytaj więcej ...