Certyfikacja Milestone już za nami!

Kolej­na Cer­ty­fi­ka­cja Mile­sto­ne już za nami! W dniach 22–24 czerw­ca 2015r. odby­ło się kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne fir­my Mile­sto­ne. Pod­czas szko­le­nia Part­ne­rzy mie­li oka­zję pogłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect® w wer­sjach Cor­po­ra­te i Expert.…

Czytaj więcej ...