VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posia­da naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tę kamer pano­ra­micz­nych 180 °.  Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8371-HV

Model VIVOTEK CC8371-HV to pierw­sza kom­pak­to­wa kame­ra pano­ra­micz­na (180°) z oświe­tla­czem IR. Ze wzglę­du na ultra sze­ro­ki kąt widze­nia, kame­ra zapew­nia użyt­kow­ni­kom moż­li­wość oglą­da­nia bar­dzo sze­ro­kich scen, pod wie­lo­ma kąta­mi, bez tzw. mar­twych stref. Oświe­tlacz IR, sku­tecz­ny do 15 metrów, to dodat­ko­wy atut tego mode­lu. Dzię­ki tej funk­cji uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym…

Czytaj więcej ...