VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posia­da naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tę kamer pano­ra­micz­nych 180 °.  Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8370-HV

Model CC8370-HV to pano­ra­micz­na kame­ra zamknię­ta w zwar­tej, wan­da­lo­od­por­nej obu­do­wie.  Ze wzglę­du na swój uni­kal­ny, pozba­wio­ny kra­wę­dzi  kształt obu­do­wy, model ten spraw­dzi się wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring osób w połą­cze­niu z zapew­nie­niem im peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa bez ryzy­ka samo­oka­le­cze­nia osób moni­to­ro­wa­nych. Istot­nym dodat­kiem jest wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do 5 m.…

Czytaj więcej ...