IB9387-HT i IB9387-EHT nowe modele kamer typu bullet

W ofer­cie Vivo­tek dostęp­ne są już kolej­ne zewnętrz­ne, 5 MP kame­ry typu bul­let, ze zmien­no­ogni­sko­wym obiek­ty­wem. Zasto­so­wa­nie  Mode­le IB9387-HT i IB9387-EHT dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej jak: par­kin­gi, uli­ce, pla­ce zabaw, boiska, a tak­że tere­nów pose­sji pry­wat­nych. Bar­dzo dobrze radzą sobie tak­że w obser­wa­cji maga­zy­nów i zakła­dów pro­duk­cyj­nych, gdzie panu­ją skraj­ne warun­ki tem­pe­ra­tu­ro­we. Tech­no­lo­gia…

Czytaj więcej ...

Niezawodne kamery w bardzo niskich cenach! Promocja kamery

Na dobry począ­tek Nowe­go Roku wasze ulu­bio­ne mode­le kamer w bar­dzo niskich cenach! Pro­mo­cja kame­ry Sprawdź­cie co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy: Sty­lo­we i eko­no­micz­ne kame­ry typu bul­let IB8360 i IB8360-W — bez­prze­wo­do­wa (model IB8360-W) — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 12 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny…

Czytaj więcej ...