Systemy monitoringu ip

Panoramiczne

GRUDZIEŃ

KATOWICE

Informacje o szkoleniu

Systemy panoramiczne, hemisferyczne

Szkolenie dedykowane dla osób poszu­ku­jących specja­li­zacji w rozwią­za­niach panora­micznych. Program szkolenia koncen­truje się na proble­matyce projek­to­wania systemów panora­micznych i hemis­fe­rycznych.

Zagad­nienia szkolenia: panorama, hemisfera  w monito­ringu i przewagi • plusy multi­sen­sorów • panomor­ficzna optyka • smart IRIR strefowy • smart detekcja • smart 360 VCA • smart stream • IoT Security • normatywy • SNV 

 

09:00 — 09.15 — Rejestracja
09:15 — 09:30 — Przywi­tanie i wprowa­dzenie do programu szkoleń
09:30 — 10:00 — Wykład — część teore­tyczna
10:15 — 14:00 — Warsztaty praktyczne — praca w grupach warsz­ta­towych
14:00 — 15:00 — Przerwa obiadowa
15:00 — 15:30 — Praca z projektem — dobór kamer — warsztaty
15:30 — 16:00 — Szkolenie a program partnerski
16:00 — Zakoń­czenie

 

Oferta panora­miczna obejmuje dwa poziomy współ­pracy. Pierwszy to omówienie wspólnych działań dotyczących wprowa­dzenia rozwiązań panora­micznych do oferty Partnera wraz z podpi­saniem umowy o specja­li­zacji panora­micznej. Drugi poziom to szkolenie techniczne z projek­to­wania, obsługi rozwiązań panora­micznych.
Po szkoleniu możesz dołączyć do naszej grupy serwi­sowej insta­lu­jącej i obsłu­gu­jącej systemy VIVOTEK.

Te produkty poznasz dokładnie

i na Te produkty PO szkoleniu uzyskasz ceny specjalne

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

NA szkoleniu spotkasz

Specjaliści rynku monitoringu wideo ip

Dawid

Dawid Mazur opiekuje się partnerskim kanałem sprze­da­żowym. Zaplanuj z Dawidem długo­ter­minową współ­pracę.

Kasia

Katarzyna Hryniszyn zajmuje się opieką handlową. Zaplanuj i negocjuj z Kasią warunki handlowe.

Darek

Dariusz Malara zajmuje się wsparciem technicznym. Z Darkiem skonsul­tujesz wyzwania techniczne.

Robert

Robert Stanosz zajmuje się rozwojem kanałów sprzedaży. Z Robertem wdrożysz pomysły na wspólny biznes.

Zapisz się

Insta­la­torzy: Oferta panora­miczna obejmuje dwa poziomy współ­pracy. Pierwszy to omówienie wspólnych działań dotyczących wprowa­dzenia rozwiązań panora­micznych wraz z podpi­saniem umowy o specja­li­zacji panora­micznej. Drugi poziom to szkolenie techniczne z projek­to­wania, obsługi rozwiązań panora­micznych. Po szkoleniu możesz dołączyć do naszej grupy serwi­sowej insta­lu­jącej i obsłu­gu­jącej systemy VIVOTEK.

Korzy­stając z formu­larza zgadzasz się na przecho­wy­wanie i przetwa­rzanie twoich danych przez tę witrynę.

Tak było- 21 Październik 2019

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).