Zapra­szany do udziału w organi­zo­wanych przez nas wydarze­niach. Nasze wydarzenia możecie śledzić na tej stronie lub w profilu na portalu Facebook. 

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie na stronie Facebook.

Kliknij aby zobaczyć szczegóły organi­za­cyjne wydarzenia. 

Czwarta edycja naszego Rodzinnego Spływu Kajakowego

Kajak to doskonały relaks i odpoczynek dla osób prefe­ru­jących aktywne formy spędzania czasu i świetna okazja do przygody. Spływ organi­zowany jest na rzece Mała Panew. Kajaki to doskonały relaks i odpoczynek dla osób prefe­ru­jących aktywne formy spędzania wolnego czasu . Lekki wysiłek przy wiosło­waniu i pokonane kilometry są źródłem frajdy dla wprawionych kajako­wiczów jak i dla tych, którzy trzymają wiosło po raz pierwszy w życiu.

Kongres Kolejowy to konfe­rencja poświęcona branży kolejowej. Mamy przyjemność być uczest­nikiem i brązowym partnerem tej konfe­rencji.

Konfe­rencja organi­zowana przez:
Zespół Doradców Gospo­dar­czych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specja­li­zu­jących się w doradztwie i analizach z obszarów infra­struktury, kolei głównych i przemy­słowych oraz komuni­kacji miejskiej i zinte­gro­wanych systemów trans­portu publicznego.
Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) — związek praco­dawców działa­jących w szeroko pojmo­wanej branży trans­portu szynowego. 

Zapra­szamy na udział w szkoleniu z kamer panora­micznych.

Szkolenie dedykowane dla osób poszu­ku­jących specja­li­zacji w rozwią­za­niach panora­micznych. Program szkolenia koncen­truje się na proble­matyce projek­to­wania systemów z wykorzy­staniem kamer panora­micznych i hemis­fe­rycznych.

Zagad­nienia szkolenia: panorama, hemisfera  w monito­ringu i przewagi • plusy multi­sen­sorów • panomor­ficzna optyka • smart IRIR strefowy • smart detekcja • smart 360 VCA • smart stream • IoT Security • normatywy • SNV • Więcej infor­macji »

Przekrocz granicę swoich umiejęt­ności i wyspe­cja­lizuj się w analityce wideo razem z VIVOTEK Polska.

Warsztaty, które jak sama nazwa wskazuje nie będą prezen­tacją produktu lecz aktywnym poznaniem dobrej konfi­gu­racji analityki wideo. Uczestnicy będą pracować na wcześniej przygo­to­wanych stano­wi­skach. Będą mogli skonfi­gu­rować analitykę i w czasie rzeczy­wistym sprawdzić jej działanie.

W dniach 24 – 27 września 2019 w ramach gdańskich spotkań z kolej­nictwem, odbędą się Targi TRAKO – największe i najbar­dziej prestiżowe targi kolejowe w Polsce oraz drugie w Europie. Zapra­szamy do odwie­dzenia naszego stoiska 46 w pawilonie D

Milestone Integration Day Poland to doskonała okazja aby spotkać się w gronie klientów i partnerów handlowych. Poroz­mawiać o różnych produktach i branżach, w celu rozwi­jania wspólnych przed­się­wzięć bizne­sowych. To także miejsce, gdzie będą zapre­zen­towane najnowsze rozwią­zania w branży monito­ringu wideo. .

Mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić Partnerów VIVOTEK Polska do udziału w III już edycji spływu kajakowego. Kajak to doskonały relaks i odpoczynek dla osób prefe­ru­jących aktywne formy spędzania czasu i świetna okazja do kolejnej przygody z VIVOTEK Polska.

Zapra­szamy na konfe­rencje VIVOTEK Partner Day 2019, to już trzecia edycja.

Na konfe­rencji będzie można zapoznać się z najnowszym produktami i techno­lo­giami VIVOTEKa. Ciekawym elementem konfe­rencji będzie również część dotycząca reali­zacji z wykorzy­staniem produktów VIVOTEK.

Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia nas na targach HORECA w Krakowie. Zapre­zen­tujemy tam rozwią­zania, które znacznie popra­wiają bezpie­czeństwo klientów, wpływają na poprawę jakości obsługi klienta, a także minima­lizują problemy związane z kradzieżami. Pokażemy Wam, że monitoring to inwestycja, która nie tylko zwróci się, ale będzie na siebie zarabiać! Dodatkowo na naszym stoisku, będzie można zobaczyć i przete­stować działanie kamer dedyko­wanych dla hoteli, restau­racji, pubów czy ogródków kawiar­nianych i parkingów.

Serdecznie zapra­szamy na spotkanie partnerów „konSU­MAcje” organi­zowane przez firmę SUMA Solutions sp. z o.o.

Na spotkaniu zapre­zen­tujemy naszą aktualną ofertę. W tym ofertę sprzętową (kamery, rejestratory, także kontrolę dostępu, sygna­li­zację pożaru), ofero­wanego oprogra­mo­wania, analityk oraz możli­wości integracji z dodatkami firm trzecich. Ciekawym elementem konfe­rencji będzie część dotycząca Smart City, Systemów zabez­pieczeń w służbie więziennej czy analizy danych dotyczących ilości osób odwie­dza­jących centra handlowe.

Mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić Partnerów VIVOTEK Polska do udziału w II edycji spływu kajakowego. Kajak to doskonały relaks i odpoczynek dla osób prefe­ru­jących aktywne formy spędzania czasu i świetna okazja do kolejnej przygody z VIVOTEK Polska.

Spływ kajakowy to także świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną.

Już po raz kolejny będzie okazja aby spotkać się na Między­na­ro­dowych Targach Zabez­pieczeń SECUREX w Poznaniu!
SECUREX to nie tylko największe i najbar­dziej prestiżowe targi branży zabez­pieczeń w Polsce i w Europie Środkowej, ale także możliwość uczest­nictwa w konfe­ren­cjach i pokazach prezen­tu­jących najnowsze osiągnięcia z dziedziny zabez­pieczeń.

Targi TRAKO – największe i najbar­dziej prestiżowe targi kolejowe w Polsce oraz drugie w Europie.

Vivotek Technical Training (VTT) dedykowany jest głównie dla pracow­ników działu technicznego i serwisu. Program koncen­truje się na osiągnięciu maksy­malnej wydaj­ności produktów VIVOTEK. Podczas szkolenia prowa­dzone są warsztaty z kamerami oraz oprogra­mo­waniem VIVOTEK w celu dokładnego poznania wszystkich aspektów technicznych konfi­gu­racji. Program zawiera nastę­pujące kluczowe punkty oraz najnowsze infor­macje z VIVOTEK.

 

• Dlaczego VIVOTEK? – poznaj program partnerski i benefity płynące z autory­zo­wanego kanału produ­centa.
Program partnerski VIVOTEK Polska powstał i jest aktywnie rozwijany razem z partnerami od 2015 roku. Razem z partnerami rozwijamy i rozbu­do­wujemy moduły programu, pozwa­lające zdobywać Partnerom nowe rynki zbytu na produkty wideo ip.

• Produkty VIVOTEK – prezen­tacja oferty produktów VIVOTEK wraz z techno­lo­giami dostępnymi w kamerach.
Mnogość technologi i możli­wości. W tej części szkolenia pokażemy jak i do czego użyć dostępnych w VIVOTEK techno­logii aby system monito­ringu był dla klienta inwestycją a nie kosztem.

• Pierwsze kroki – urucho­mienie kamery, konfi­gu­racja urządzeń oraz programu VAST.
Ta część pokazuje w jaki sposób szybko i sprawie skonfi­gu­rować system, nieza­leżnie od ilości kamer, czy jest ich 5 czy 200. Czas to pieniądz i konfi­gu­racja musi być łatwa, szybka i nieza­wodna.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).