SPIN 2018

Zapraszany profesjonalistów branży niskich prądów.

14–15 marca 2018 Hotel Marina Club koło Olsztyna

Spo­tka­nia Pro­jek­tan­tów Insta­la­cji Nisko­prą­do­wych to tra­dy­cyj­ne wyda­rze­nia bran­żo­we dla ludzi z pasją, zain­te­re­so­wa­nych tech­no­lo­gią, chcą­cych roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści oraz posze­rzać wie­dzę i kon­tak­ty.

Pierw­sza edy­cja odby­ła się w 2002 roku, a od 2012 roku SPIN odby­wa się dwa razy do roku – jesie­nią na połu­dniu Pol­ski i wio­sną na pół­no­cy Pol­ski. Zaczy­na­li­śmy od 15 uczest­ni­ków, aktu­al­nie rocz­nie gro­ma­dzi­my do 600 osób – pro­jek­tan­tów insta­la­cji nisko­prą­do­wych, eks­per­tów, pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów.

Prze­gląd nowo­ści bran­żo­wych, prak­tycz­na wie­dza, spe­cja­li­stycz­ne pre­zen­ta­cje i wykła­dy, indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje, testo­wa­nie i porów­ny­wa­nie roz­wią­zań bran­ży niskich prą­dów oraz uni­ka­to­wa atmos­fe­ra to przed­smak kon­fe­ren­cji SPIN i SPIN Extra.

 

 

Brązowy Partner Konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *