SECUREX 2018 Poznań zapraszamy!

Już po raz kolejny będzie okazja aby spotkać się na Międzynarodowych Targach Zabezpieczeń SECUREX w Poznaniu!

SECUREX to nie tylko naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we targi branży zabez­pie­czeń w Polsce i w Europie Środkowej, ale także moż­li­wość uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cjach i poka­zach pre­zen­tu­ją­cych naj­now­sze osią­gnię­cia z dzie­dzi­ny zabez­pie­czeń.


Zapraszamy ser­decz­nie do odwie­dze­nia naszego stoiska nr 31 w pawi­lo­nie 7A.

Podczas targów zapre­zen­tu­je­my naj­now­sze modele kamer, nowości tech­no­lo­gicz­ne Vivotek, jak i roz­wią­za­nia Firmy Milestone w zakre­sie zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem.

Premiera — bądź pierwszy i zobacz!

Kamerę mul­ti­sen­so­ro­wą MS9390‐HV

MS9390‐HV to zewnętrz­na 2‐sensorowa kamera o ultra sze­ro­kim polu widze­nia 180° z oświe­tla­czem IR o zasięgu do 20 metrów. Doskonale spraw­dzi się w moni­to­rin­gu holi, recep­cji, prze­strze­ni przed wej­ściem do budyn­ków.

Tagged under: