SECUREX 2018 Poznań zapraszamy!

Już po raz kolej­ny będzie oka­zja aby spo­tkać się na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Zabez­pie­czeń SECUREX w Pozna­niu!

SECUREX to nie tyl­ko naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we tar­gi bran­ży zabez­pie­czeń w Pol­sce i w Euro­pie Środ­ko­wej, ale tak­że moż­li­wość uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cjach i poka­zach pre­zen­tu­ją­cych naj­now­sze osią­gnię­cia z dzie­dzi­ny zabez­pie­czeń.

Zapra­sza­my ser­decz­nie do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska nr 31 w pawi­lo­nie 7A.

Pod­czas tar­gów zapre­zen­tu­je­my naj­now­sze mode­le kamer, nowo­ści tech­no­lo­gicz­ne Vivo­tek, jak i roz­wią­za­nia Fir­my Mile­sto­ne w zakre­sie zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem.  

Premiera — bądź pierwszy i zobacz!

 

Kame­rę mul­ti­sen­so­ro­wą MS9390-HV

MS9390-HV to zewnętrz­na 2-sen­so­ro­wa kame­ra o ultra sze­ro­kim polu widze­nia 180° z oświe­tla­czem IR o zasię­gu do 20 metrów. Dosko­na­le spraw­dzi się w moni­to­rin­gu holi, recep­cji, prze­strze­ni przed wej­ściem do budyn­ków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl